@oasisstories As a Falcons fan, I wished he di…

@oasisstories As a Falcons fan, I wished he didn’t though 😂